A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata. ISSN 2064-0919
10. szám
2017. ősz
10
Cikkek 'Városi közlekedés' témakörben

A hálózati utazási idő megbízhatóságának modellezése az irányított járművek működését jellemző változók alapján

, , , és

Az utazási idő megbízhatósága az úthálózat hatékony teljesítmény értékelésének egyik fontos jellemzője, melyet a valós idejű forgalomirányítási információ jelentős mértékben javíthat. A hagyományos forgalomirányítástól eltérően az infokommunikációs eszközökkel összekapcsolt járművek irányítása a vezetők részére időszerűbb és pontosabb információt ad a forgalmi helyzetről, tovább javítva ezzel az úthálózat működésének hatékonyságát. Az irányított járműveket jellemző változók közül ötöt választottak ki magyarázó változóként, ezek a torlódási szint, a részvételi arány, az elfogadási arány, a kiadás késési idő és a követési arány. Az öt magyarázó változó segítségével egy utazási idő megbízhatóság modellt javasoltak, mely a többváltozós logisztikus regresszió módszerét alkalmazva egy irányított jármű szcenárió segítségével elemzi az előrebecslés pontosságát, valamint az irányított járművek működését jellemző változók hatását az utazási idő megbízhatóságára. A szimulációs eredmények szerint a négyzetes középhiba 80%-a a 0 és 0,0412 közötti tartományba esik. A jellemző változók korreláció elemzése azt mutatta, hogy a torlódási szint, a részvételi arány, az elfogadási arány és a kiadás késési idő hatása az utazási idő megbízhatóságára egyaránt szignifikáns. A részvételi arány és az elfogadási arány pozitív hatást gyakorol az utazási idő megbízhatóságára, és e változók növekedése átlagosan 77,03% illetve 73,20% átlagos javulást eredményezett, míg a torlódási szint és a kiadás késési idő az utazási idő megbízhatóságára negatív hatással bír, ahol a kiadás késési idő 0-ről 180 mp-re növekedése az utazási idő megbízhatóságát 31,21%-kal csökkentette.

Közúti adatbázisok valós idejű frissítése közösségi megoldás alkalmazásával

Az alábbi cikkben bemutatott eljárás segítségével egy olyan közösségi közreműködésen alapuló rendszer hozható létre, melyben az egyes mozgó ágensek (járművek) az általuk az utak felületéről készített képfolyamot egy felhőbe továbbítják, ahol ezek feldolgozásra kerülnek, és az így létrejövő információval egy útadatbankot támogatnak. Cikkemben ismeretetek néhány manapság használatos útminőség-vizsgálati rendszert és azok korlátait, bemutatom egy crowdsourcing alapú útfelület-ellenőrző rendszer tervezett struktúráját. Kitérek e rendszer működéséhez elengedhetetlen szenzor megvalósíthatóságának vizsgálatára, melyet egy általam készített működési modell bemutatásával szemléltetek.

Szabálytalan gyalogosmozgások vizsgálata budapesti jelzőlámpás gyalogos-átkelőhelyeken

, és

Olvasóink figyelmébe ajánljuk Kristók András 2016-ban készített diplomamunkáját, amelynek címe:
Budapesti helyszíneken kijelölt gyalogos-átkelőhelyek forgalomtechnikai kialakításának, jelzőlámpás szabályozásának és közlekedési gyakorlatnak vizsgálata.
A diplomamunka a jelzőlámpás szabályozású kijelölt gyalogos-átkelőhelyekkel foglalkozik, azok forgalomtechnikai kialakítását, jelzésrendszerét és közlekedési gyakorlatát vizsgálta. A különböző gyalogos csoportok különböző jellemzőkkel rendelkeznek, és viselkedésük is különböző lehet. A gyalogosok az átkelőhelyek sokszínűsége miatt átkelőhelyenként is más viselkedést mutathatnak. A szerző a gyalogos-átkelőhelyek kialakításai közül 6 csoportot vizsgált. A helyszínek kialakítása, jelenlegi állapota befolyásolhatja az azon való viselkedést, mind a gyalogos, mind a járművezető szempontjából. Az elkészült videófelvételeket a közlekedési gyakorlat vizsgálatához megállapított fő- és mellékszempontok alapján elemezte a dolgozat szerzője. Az elemzést mind a 12 helyszínre elvégezte, és a mérések kiértékelése és összehasonlítása alapján, a műszaki előírásokkal összhangban javaslatokat fogalmazott meg az átkelőhelyek biztonságának javítása érdekében. A cikk a vizsgálati eredményeket, korábbi mérési tapasztalatokat foglalja össze, és 5 kiválasztott helyszínre konkrét javaslatokat is megfogalmaz.

Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítésének diagnosztikai kérdései

, és

Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek megerősítésének méretezése terén a meglévő pálya állapotértékelése – diagnosztikája – a jelenlegi előírások által elhanyagolt és rendszerint számon nem kért feladatnak tűnhet. Habár a helyszíni bejárást ma már fejlett diagnosztikai eszközök és méréstechnológia egészítik ki, a szakember szerepe a „diagnózis felállításában” továbbra is megkérdőjelezhetetlen fontos. A cikkben néhány előremutató lehetőség mellett érintőlegesen bemutatásra kerül egy fejlesztés alatt álló hazai eszköz is a feladat elvégzéséhez, amely a vizuális állapotfelvétel és a különböző tervezési alapadatok összehangolásának, illetve az útburkolat és környezete könnyű, rendszerezett dokumentálásának lehetőségét megteremtve hozzájárulhat egy korrekt és alapos diagnosztika felállításához.

Kiemelt ​hazai ​kerékpáros fejlesztések

, , , és

A kerékpáros közlekedés újra teret hódít magának, egyszerű, jól felfogható és népszerű választ adva napjaink néhány kihívására (olcsó, gyors és bárki számára elérhető közlekedés, egészséges és környezettudatos életmód, aktív kikapcsolódás, sport és rekreáció). Hazánk, követve elsősorban a nyugat európai és angolszász trendeket, kiemelt figyelmet fordít a szükséges fejlesztésekre, mely egyik mérföldköve a Bringázni élmény! Kerékpáros Fejlesztési Program. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetésével hazánkban példátlan léptékű kerékpáros fejlesztések előkészítése történt, az alapos munka eredménye remélhetőleg rövidesen meghozza gyümölcsét.

A közlekedésbiztonságot javító intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások fejlődési lehetőségeinek, stratégiai célkitűzéseinek meghatározása

Jelen cikk a célja a közlekedésbiztonság javítását szolgáló intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások jövőbeni hazai stratégiájára vonatkozó koncepcionális megfontolások ismertetése.

A Széchenyi Lánchíd és a Várhegyi Alagút felújítása – A Közlekedési tanulmányterv tanulságai

A Széchenyi lánchíd és a Várhegyi alagút küszöbön álló felújítása lehetőséget adott a térség közlekedési helyzetének elemzésére, a konfliktus pontok feltárására. A forgalom zavartalanabb lefolyásának elősegítésére két lényegesen eltérő változatot vizsgáltunk. Az első szerkezeti átalakításokkal járna, így örökségvédelmi szempontból került elvetésre. A második közlekedéspolitikai elhatározás, átszervezés kérdése, mely a döntéshozók álláspontja szerint nem időszerű. Vajon megengedheti-e magának Budapest, hogy a szívében majd 3 km hosszon a Dunán ne lehessen személyautóval átkelni? Vagy épp a részleges korlátozások tennék többek számára átjárhatóvá a hidat? Tanulmányunkban igyekeztünk részletes képet alkotni a lehetséges hatásokról, azonban a felújítás alatti lezárás tapasztalatai lehetnek az igazán mérvadóak.

Kerékpáros létesítmények meglétének, kiépítésének, típusának és elhelyezkedésének hatása a kerékpáros balesetekre két alföldi megyében

, és

A szerzők szerettek volna kicsit részletesebb képet kapni a hazai kerékpárosok biztonságáról, kifejezetten a kerékpáros létesítmények biztonságukra gyakorolt hatásáról. Ezért két alföldi megyében, Bács-Kiskun és Békés megyékben azonos módszertannal, a rendőrségi kisjelentések tanulmányozásával, a 2010-2011 évek személysérüléses kerékpáros baleseteit elemezték. Ezáltal megismerhetővé vált a kerékpáros balesetek pontos helye, körülményei, a balesetben résztvevők érkezési, továbbhaladási iránya, sőt a biztonság szempontjából kiemelten fontos elsőbbségi szabályozás kérdése is.

A kerékpáros forgalom elemzése Budapesten

, és

A budapesti kerékpáros forgalom volumene az elmúlt 20 évben jól érzékelhetően növekszik, a kerékpáros forgalomról 1994 től állnak rendelkezésre adatok. Jelenleg három állandó, éjjel-nappal működő mérőberendezés számlálja a kerékpárosokat, 24 órás folyamatos adatsort szolgáltatva. A Budapesti Közlekedési Központ 2014 áprilisában és szeptemberében városszerte 31 helyszínen (10 helyszínen augusztusban is) kerékpáros forgalomszámlálást végeztetett. A BKK 2014 évi felméréseit és minden korábbi mérési eredményt felhasználva készült elemzés a budapesti kerékpáros közlekedés forgalmi és baleseti adatainak összefüggéseiről.

Kiemelt fontosságú gyalogos létesítmények méretezésének újragondolása

A közterületi lépcsők és közúti vasúti peronok szoros kapcsolatban állnak egymással; talán nem vagy csak sokkal alacsonyabb szolgáltatási szintre méretezték e létesítményeket. Az útügyi műszaki előírások csak azt mondják ki, hogy az utasforgalmat figyelembe kell venni, és csak egy minimális méretet írnak elő peronok esetében. A jelzőlámpás átkelőnél sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy szabad jelzés ideje alatt a lassúbb gyalogosok nem érnek át, illetve érik el az átkelő 2/3-át. A mérési eredmények alapján új gyalogos áthaladási sebességet javasolok bevezetni a közbenső idők számításánál, amely a forgalombiztonság növekedésével jár. A közúti villamos peronok effektív szélességi méretét mérések és mikroszimuláció alapján javasolom meghatározni különböző szolgáltatási szint alapon.

Bejegyzések 'Városi közlekedés' témakörben

November

Aszfalt burkolatok határfelületi állapot értékelése a tapadási teljesítmény javítására Evaluation of Asphalt Pavement Interface Conditions for Enhanced Bond Performance Szerző(k): R. Roque, D. Hernando, B. Park, J. Zou, J.A.M. Waisome University of Florida USA Terjedelem: 161 oldal This project describes a comprehensive modeling effort aimed at examining the potential impact of interface debonding on near-surface […]

Reflexió a KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE 2017. LXVII. évfolyam 5. sz.. 72-78. oldalán megjelent beszámolóval kapcsolatban

A lapban megjelent cikkek és bejegyzések a szerzők személyes véleményét fejezik ki és nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztők véleményével illetve ismereteivel. Útügyi lapok szerkesztőség   Címe: Közlekedésbiztonság az Európai Unióban - szakmai beszámoló egy konferenciáról „ Az erkölcsi törvény nem ismer tudóst és tudatlant, vagyonost, szegényt. Akármi van a fejemben, a Sínai-hegy nekem nem […]

Október

Közúti infrastruktúra beruházások biztonsági előnyei Safety Benefits of Highway Infrastructure Investments Szerző(k): D.W. Harwood, J.M. Hutton, Z.N. Hans, R.R. Souleyrette, M.A. Fields MRI Global, Iowa State University, University of Kentucky Terjedelem: 143 oldal Investments in proven highway safety countermeasures have the potential to effectively reduce motor vehicle crashes and associated injuries and fatalities. The work […]

Augusztus

A Teljes utcák project hatásának mérése: előzetes helyszíni tesztelés Measuring the Impact of Complete Streets Projects: Preliminary Field Testing Szerző(k): J.A. Lenker, J.L. Maisel, M.E. Ranahan Research Foundation of SUNY, University at Buffalo, USA Terjedelem: 115 oldal This report describes a field study that sought to assess the impact of Complete Streets (CS) projects in […]

A 10. Utak, Vasutak és Repülőterek Teherbírásával foglalkozó Nemzetközi Konferencia (Athén, 2017. június 28-30.)

1. A Konferencia néhány jellemzője A 10. Utak, Vasutak és Repülőterek Teherbírásával foglalkozó Nemzetközi Konferenciát (BCRRA, International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields) 2017. június 28-30-án Athénben rendezték, ahol a cikk szerzője is, előadással, részt vett. Ez a BCRRA 2017 annak a már 35 évvel ezelőtt indult, általában 4 évenkénti konferenciasorozatnak […]

Június

Közlekedési vagyongazdálkodás – a 11. Nemzeti Konferencia összefoglalása Transportation Asset Management - Summary of the 11th National Conference Szerző(k): K.F. Turnbull Transportation Research Board, USA Terjedelem: 34 oldal The 11th National Conference on Transportation Asset Management was held in Minneapolis, Minnesota, on July 10–12, 2016. Organized by the Transportation Research Board (TRB) of the National […]

Április

Vitairat: Az együttműködő összekapcsolt közlekedési rendszerek (C-ITS) biztonságos jövőképének nemzeti megalkotása Discussion Paper: Towards a national vision for a secure, connected future through Cooperative Connected Transport Systems (C-ITS) Szerző(k): Transport Certification Australia Ltd Terjedelem: 51 oldal Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) enable real-time wireless communication between vehicles, roadside infrastructure, mobile devices and back-office systems. They […]

Január

Aszfalt keverékek teljesítmény alapú előírásai. Az útügyi gyakorlat összefoglalása Performance Specifications for Asphalt Mixtures. A Synthesis of Highway Practice Szerző(k): L. M. McCarthy, J. Callans, R. Quigley, S. V. Scott Villanova University, Hill International, Inc., USA Terjedelem: 306 oldal Asphalt mixtures are typically designed within a given gradation band to meet a set of volumetric […]

December

Átalakuló technológiák a közlekedésben Transformational Technologies in Transportation Szerző(k): A. Mohaddes, P. Sweatman CAVita USA Terjedelem: 86 oldal This technical memorandum provides the review and findings of state of the activities conducted by CAVita relative to the transformational technologies identified by TRB. Connected–automated vehicles (CAVs) are a potential national ground transportation solution with high market, […]

November

Teljesítmény alapú előírások fejlesztése a Louisiana államban használt aszfaltkeverékekhez Development of Performance-based Specifications for Louisiana Asphalt Mixtures Szerző(k): L. N. Mohammad, M. Kim, H. Challa Louisiana State University USA Terjedelem: 149 oldal Quality control and quality assurance (QC/QA) specifications typically define the asphalt mixtures by how close the as-built mixture meets the requirements of the […]