A közlekedésépítési szakterület mérnöki és tudományos folyóirata. ISSN 2064-0919
11. szám
2018 ősz
11
Cikkek 'Kiemelt' témakörben

A fővárosi burkolatgazdálkodási rendszer eredményei

, és

Bevezetés A közúthálózat mind nemzetgazdasági, mind fővárosi szinten hatalmas vagyoni érték és a lakosság közérzetét, életminőségét is jelentősen befolyásoló tényező. Ezen vagyoni érték állagának, minőségének és így értékének megőrzése önmagában is fontos és jelentős költséggel járó kötelezettsége a tulajdonosnak és a fenntartónak. Nemzetgazdasági szinten ezen értékmegőrzési, karbantartási feladatokhoz további számszerűsíthető többletköltség-elemek is kapcsolódnak pl. a […]

Budapest utcahálózatának topológiai elemzése

Települések utcahálózatának topológiai vizsgálatával az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik. Hiszen a településrészek területhasználata, beépítési módja és utcahálózatának kialakítása közötti kapcsolat vizsgálata, sokrétű elemzési lehetőséget biztosít. Jelenlegi kutatás tárgyát a településrészek beépítési módja és utcahálózatának kialakítása közötti kapcsolat keresése jelentette. Ehhez Budapest 48 kerületrésze került elemzésre, amelyek telepszerű, zártsorú és szabadonálló beépítési móddal rendelkeznek. A kerületrészek utcahálózatának topológiai elemzése során a domborzat figyelembe vétele mellett megvizsgálásra került az utcaszakasz-sűrűség, utcahálózat-sűrűség, csomópont-sűrűség, kapcsolati index az egyirányúsítás jelenléte mellett. Vizsgált szempontok közötti kapcsolat Mann-Whitney próbával került megállapításra. A vizsgált topológiai jellemzők mellett a településrészeket felépítő utcaszakaszok hosszának relatív gyakorisági eloszlása és kumulált relatív gyakorlati eloszlása is megvizsgálásra került. Az eredmények azt mutatják, hogy a településrészek beépítési módjai az utcahálózat topológiájának vizsgálata alapján szignifikánsan elkülöníthetők egymástól.

Tömörségi fok átszámítása az egyszerűsített- és módosított Proctor-vizsgálatok között

A BC dinamikus tömörségmérés K+F háttértanulmányai keretében kidolgoztunk egy olyan módszert, mellyel a B&C dinamikus SP-LFWD mérőberendezéssel mért módosított Proctor tömörségi fokból az egyszerűsített Proctor szerinti tömörségi fok is mérhető. Ennek egyik lehetősége az átszámítás, a másik a kevesebb ejtésszám. A két módszer vizsgálata szerint előnyösebb annak választása, hogy a hagyományosan, a módosított Proctor szerinti munkavégzéssel maghatározott mérési eredményt átszámítjuk az egyszerűsített Proctorra, a ß tényező alkalmazásával. A transzponálás mindig csak a Trd-m%, wopt-m értékénél a Trd-s%, wopt-s értékére történhet és az egyszerűsített Proctor helyszíni relatív tömörségét már a Trw-s egyszerűsített Proctor nedvességkorrekciós együtthatójának figyelembe vételével kell számítani, a méréskor tapasztalt helyszíni víztartalomra.

Égetéses kötőanyag-tartalom az üzemi gyártásellenőrzésben

Aszfaltkeverék gyártása során a gyártónak igazolni kell, hogy az előállított anyag megfelel az előírt követelményeknek. Az aszfalt egyik alapvető tulajdonsága a kötőanyag-tartalma, amely nagymértékben befolyásolja a keverék teljesítményét. A kötőanyag-tartalom meghatározása ezért a keverőtelepi minőség-ellenőrzés részét képzi. Ennek vizsgálata leggyakrabban oldószeres extrahálással történik. Ugyanakkor a felhasznált vegyszerek káros hatásai, és költségei miatt érdemes volna áttérni egy kevésbé környezetszennyező és egészségre káros módszerre. Tanulmányomban egy ilyen alternatív módszert, az égetéses eljárást vizsgáltam laboratóriumban. Az eredmények azt mutatják, hogy az égetésből adódó kötőanyag-tartalmak megfelelnek az üzemi gyártásellenőrzésben megengedett eltéréseknek, és az oldott, valamint az égetett kötőanyag-tartalmak között az eltérés minimális. Az égetés után a szemeloszlás is meghatározható, ugyanakkor a finom szemek arányának pontos megállapítására ezt nedves szitálással kell elvégezni.

Az analitikus német útpályaszerkezet méretezési eljárás ismertetése

Az aszfaltburkolatú útpályaszerkezet méretezés és megerősítés területén a jelenleg érvényes hazai méretezési elvek mára meglehetősen elavultak, a méretezési módszerek fejlődését szabályozásunk a vonatkozó útügyi műszaki előírás 2005-ös kiadása után már nem követte nyomon.
A magasabb teljesítőképességű aszfaltkeverékeknek, a jobb teherbírású alaprétegeknek a pályaszerkezet teljesítményére gyakorolt hatásának figyelembe vehetősége a méretezés során azonban a nemzetközi gyakorlatban is aktuális probléma. A cikk a német kollégák által az alternatív méretezés gyakorlati megvalósíthatóságára adott műszaki megoldást tekinti át.
Tekintettel arra, hogy a korabeli német szabályozás nemcsak a magyar típus-pályaszerkezetek elvi alapjainak kilencvenes évek környéki kidolgozására volt domináns hatással, hanem szakmánk azt követően is ezer szállal kapcsolódik Németországhoz, a német eljárás elméleti alapjainak megismerése a magyar mérnökök számára is értékes lehet.

Szakirodalmi szemle nagy nehézforgalmú utak „optimális” aszfalt kopóréteg-típusának kiválasztásához

és

Az Európai Unió 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjához kapcsolódva, 2013-ban egy nemzetközi konzorcium a 42 hónapos DURABROADS (Költséghatékony, tartós utak, „zöld” optimált építés és fenntartás révén) projekt részbeni finanszírozását nyerte el [1]. A DURABROADS projekt célkitűzését költséghatékony, környezetbarát és komplex módon optimált utak tervezése, fejlesztése és az eredmények demonstrálása képezi; a célt olyan innovatív tervezéssel kívánják elérni, amely a különlegesen nagy és nehéz forgalmi terhelés, valamint az éghajlatválto-zásból származó szélsőséges klimatikus hatások szinergikus igénybevételének ellenálló útpálya-szerkezeteket eredményez.
Ez a cikk az európai nagy nehézforgalmú utak aszfalt kopóréteg-típusának optimálására vonatkozó szakirodalomnak és a témában végzett kérdőíves felmérés eredményeinek áttekintésével foglalkozik

Hajlékony és félmerev pályaszerkezetek méretezése Ausztráliában

és

Az ausztrál és az új-zélandi közlekedési szervezetek, hatóságok közösen összefogva alkották meg a jelenlegi pályaszerkezet méretezési módszerüket. A mechanikai alapokra visszavezethető eljárás helyszíni és laboratóriumi mérési eredmények felhasználásával egyedi mechanikai alapú pályaszerkezet méretezést tesz lehetővé. A méretezéshez elengedhetetlen az igénybevételek számítása, amit egy felhasználóbarát szoftver segítségével könnyedén el lehet végezni. Cikkünk az ausztrál hajlékony és félmerev pályaszerkezet méretezési eljárás fontosabb lépéseit mutatja be.

Az M1 autópálya forgalmi menedzsment tervének előkészítő vizsgálatai – baleseti- és torlódási adatok elemzése

és

Az M1 autópálya a kelet-nyugati irányú tranzit forgalom legfontosabb útvonala. A legnagyobb részben 2×2 sáv + leállósáv kialakítású pálya forgalma a Budapest-közeli szakaszokon a kapacitás 80%-át is meghaladja. A kapacitást közelítő forgalomban átlagosan 25% körüli a nehézforgalom részaránya. Ezek a tényezők együttesen rendkívül zavar-érzékennyé teszik a pályát, az események gyorsan eszkalálódnak, és az elhárítás után csak lassan normalizálódik a helyzet.

A fenti helyzet tette szükségességé átfogó forgalmi menedzsment terv elkészítését az M1 autópályára, figyelembe véve a határ menti térségben a határon átnyúló forgalmi menedzsment lehetőségét az osztrák, valamint a szlovák autópálya üzemeltetővel közösen, előre rögzített kritériumok és feltételrendszer mellett.

A cikk bemutatja a baleseti és torlódási adatok feldolgozása során feltárt összefüggéseket, az adatsorokból levonható következtetéseket.

Aszfaltburkolatú pályaszerkezetek megerősítésének méretezése – összefoglaló ismertető

Előzmények A „Fenntartható utak” (1) című projekt zárójelentésében szerepel a címbeli eljárás, ami – a szándék szerint – a jelenleg érvényes megerősítési utasítást (2) váltaná ki. Az eljárás bemutatása már évek óta egy képzés (3) keretében számos mérnök számára vált elérhetővé. Néhány konkrét esetre – tapasztalatszerzési céllal – az eljárás a tervezés szintjén alkalmazásra került. […]

Sűrűségkorrekció alkalmazása dinamikus ejtősúlyos berendezéseknél

Az új dinamikus tömörségmérési módszer alkalmazásáról, elemzéséről több tudományos munka és tanulmány készült. Szükségesnek láttuk annak elemzését, hogy a különböző sűrűségű anyagok illetve a víztartalom, a réteg tömörsége milyen hatással van a mért dinamikus tömörségi és teherbírási eredményekre. Az elemzés különösen fontos a szélsőséges sűrűségű anyagok, a kohósalak, salakkő és pernye esetében, melyek másodlagos nyersanyagok és alkalmazásra kell kerüljenek, ugyanakkor minősítésük (mérésük) nem megoldott. Ezek az anyagok közismerten nehezen, vagy egyáltalán nem minősíthetők a hagyományos tömörségmérési módszerekkel, különösen nem az izotópos tömörségmérési eljárással.
Kimutattuk, hogy dinamikus modulus meghatározásánál a sűrűség, víztartalom és tömörségi fok pontos ismerete nélkül nem lehet minősítő eredményt adni. Ha a dinamikus teherbírást pontosan kívánjuk meghatározni, akkor korrekciók szükségesek. Megállapításunk adaptálható valamennyi dinamikus mérőeszközre (KUAB, Dynatest, BP-LFWD). A korrekció alkalmazása jelentős lépés lehet az összefüggések meghatározásában. A tanulmány azt igazolta, hogy valóban elegendő egy teherbírási és egy tömörségi fok határérték megszabása a szabványokban, tenderekben.

Bejegyzések 'Kiemelt' témakörben

Március

Gyakorlati útmutató a dinamikus forgalmi ráterhelési modellek alkalmazásához a regionális tervezésben A Practical Guide on DTA Model Applications for Regional Planning Szerző(k): K.C. Patnam, D.B. Roden, W. Yin, L.Y. Feng, S. Mallick, S.B. Smith AECOM, USA Terjedelem: 66 oldal This document is intended as a guide for use by Metropolitan Planning Organizations (MPO) and other […]

Február

Megosztott mobilitás. Új megoldás élhető városok számára Shared Mobility. Innovation for Liveable Cities Szerző(k): International Transport Forum OECD Terjedelem: 56 oldal The way in which people move has undergone several revolutions in the past: from walking on foot, to animal-powered mobility, to vehicles propelled by combustion engines using fossil fuels. Today the next mobility revolution […]

Felhívás kéziratok beküldésére

  Az Útügyi Lapok lektorált online folyóirat szerkesztősége kéziratokat fogad magyar nyelven, az alábbi témakörökben:   Földművek Hidak és műtárgyak Kötőanyagok Útépítés Útgazdálkodás Városi közlekedés, közlekedésbiztonság. A szerkeszthető formátumban beküldött kéziratokat független lektori testület bírálja, és elfogadás esetén megjelenik az újság aktuális számában a www.utugyilapok.hu oldalon. A kéziratokkal kapcsolatos főbb formai elvárások: terjedelem legfeljebb 20 […]

Beszélgetés Dr. Kovács Miklós, PhD., okleveles építőmérnök, ny. egyetemi docenssel

Egyetemi évei után hidász mérnökként dolgozott, ezután a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán tanított, ezt követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kezdett el oktatni a Geotechnikai Tanszéken. Fokozatot szerzett PhD hallgatóval nemcsak oktatóként, hanem rengeteg szakértéssel a szakmában is jelentős sikereket ért el. Jelenleg is keresett szakértő, tervező. Főbb kutatási területe geoműanyagok mélyépítési alkalmazásai. A […]

HASTA LA VISTA CURVIAMETRO!

KÖSZÖNTÉS ÉS RÖVID BEMUTATÁS Az országos közúthálózaton bemutatkozott a Spanyolországból érkezett Curviametro nevű mérőkészülék, amely a pályaszerkezet behajlásait méri illetve azok felhasználásával egyéb merevségi jellemzőket is tud meghatározni. Az eszköz „lánykori neve” Curviameter, Franciaországban született így akár migránsnak is tekinthető. Személyleírás helyett egy képet mellékelek róla, de elmondható, hogy részletes és nagyon jó dokumentumokkal érkezett. A […]